• ۱ ثبت اطلاعات
  • ۲ فعال سازی موبایل
  • ۳ خرید سرویس
  • ۴ رانژه خط در مخابرات

لطفا جهت ثبت درخواست اینترنت پرسرعت، بعد از پر کردن اطلاعات، دکمه تایید را کلیک کنید.

خط تلفن جهت اینترنت پرسرعت

شماره تلفن بصورت کامل به همراه کد شهر. نمونه: ۰۲۱۸۴۲۱۱۰۰۰
مشخصات هویتی
با حروف فارسی
با حروف فارسی
با حروف فارسی
اطلاعات تماس
نمونه : myname@samplesite.com.
نمونه: ۰۹۱۲۰۰۰۲۲۶۶
در صورت نیاز به نصب مودم توسط کارشناس شرکت، تعیین آدرس مراجعه مورد نیاز است.
در صورتی که توسط یک نماینده جهت ثبت نام معرفی شده اید.
مشاهده